DCS LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de firma Domotica Consulting Storck (DCS), gevestigd op de Willem Lodewijkhof 58 te Steenwijk. KvK nummer 05072859 te Zwolle.

Artikel 1 DEFINITIES:
1.1 Onder "leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan: Domotica Consulting Storck.
1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de koop van goederen, het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens leverancier heeft verbonden of te dien einde met leverancier in onderhandeling is.
1.3 Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: leverancier en afnemer.

 

Artikel 2 ALGEMEEN:.
2.1 Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van leverancier geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, orderbevestiging of factuur.
2.3 Bijzondere bedingingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en gelden slechts per geval.
2.4 leverancier is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Deze zullen worden gepubliceerd op www.dcs-steenwijk.nl.

Artikel 3  GEGEVENS EN INFORMATIE:
3.1 leverancier is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien afnemer alle doorleverancier verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door leverancier gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat afnemer de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van afnemer.
3.2 afnemer is gehouden leverancier onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 OVEREENKOMSTEN:
4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat leverancier een opdracht van afnemer schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat leverancier een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. 
4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden leverancier slechts, indien hij dit schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen, monsters, berekeningen, stalen, modellen, programmatuur en offertes. Deze zaken blijven eigendom van leverancier en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 6 WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST:
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
6.3 Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de afnemer hierover tevoren inlichten.
6.4 Eventueel meerwerk wordt apart gefactureerd onder de in artikel 7 genoemde betalingsvoorwaarden. 

Artikel 7 BETALING:
7.1 Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie:  Ingeval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 30 dagen na datum factuur. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7.2 Verrekening is niet toegestaan.
7.3 Alle betalingen dienen te geschieden op een door leverancier aan te wijzen rekening.
7.4 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
7.5 Betalingen van afnemer strekken steeds primair tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
7.6 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
7.7 Gedurende de periode van zijn verzuim is afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 
7.8 Bij buitengerechtelijke invordering is afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,- .
7.9 Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft afnemer de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
7.10 Indien afnemer met enige betaling in verzuim is, is leverancier gerechtigd zijn prestaties op te schorten
7.11 In het geval van voortijdige ontbinding van de overeenkomst door afnemer is deze verplicht om leverancier 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte verkoopkosten en de winstderving. Bovendien is afnemer gehouden alle andere kosten, door leverancier gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door leverancier geleden schade te vergoeden. 
7.12  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 AANBETALING EN ZEKERHEIDSTELLING:
8.1 Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. 
8.2 Leverancier is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van afnemer te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Afnemer verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD:
9.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien leverancier in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor rekening en voor risico van afnemer werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen van leverancier geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die leverancier tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 9.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welken hoofde dan ook nog tegen afnemer mocht hebben. 
9.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen afnemer.
9.3 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens leverancier tekort schieten of leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10 RETENTIERECHT EN PANDRECHT:
10.1 Leverancier is, tot het moment dat afnemer al zijn betalingsverplichtingen jegens hem integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekeningen risico van afnemer zaken, documenten en gelden terug te houden.
10.2 Alle zaken, documenten en gelden die leverancier uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen die hij ten laste van afnemer heeft of zal krijgen.
10.3 Leverancier kan de hem in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen afnemer nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
10.4 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of indien daaromtrent overeenstemming bestaat onderhands.

Artikel 11 LEVERTIJD:
11.1 De door leverancier opgegeven (af)levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van deze (af)levertijd geeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 12 GARANTIE:
12.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, indien en voor zover haar (toe)leverancier een dergelijke garantie verstrekt.
12.2 Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, rust op leverancier slechts een garantieverplichting, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
12.3 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is leverancier in elk geval niet tot enige garantie gehouden, ingeval afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan al zijn verplichtingen jegens leverancier voldoet en ingeval afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier overgaat of doet overgaan tot reparatie, demontage of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak.

Artikel 13 RECLAME:
13.1 Afnemer dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeen gekomen. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij leverancier worden ingediend binnen 14 dagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van voor bedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door afnemer aanvaard.  
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op, behoudens voor zover leverancier aan afnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 Indien de reclame van afnemer, met inachtneming van het hierboven bepaald, gegrond is, heeft afnemer de keus tussen her levering of - voor zover leverancier daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van afnemer toerekenbaar tekortschiet - gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID:
14.1 Behoudens door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld, is leverancier niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, persoonsschade of welke andere schade dan ook, die voor de afnemer en/of derden mocht ontstaan.
14.2 Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.
14.3 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van afnemer en/of derden tot gevolg heeft gehad.
14.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is leverancier voor producten/zaken die hij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens de leverancier.
14.5 Werknemers van leverancier kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.
14.6  Leverancier is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onjuistheid, onvolledigheid of onvolkomenheid van gegevens, informatie, documenten en andere hulpmiddelen in welke vorm ook vastgelegd, door de afnemer of door derden aan Leverancier verstrekt in het kader van of ter uitvoering van de overeenkomst. 
14.7  Leverancier is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de levertijd.              .                                                                                                                                                                                                            
Artikel 15 VRIJWARING:
15.1 Afnemer dient leverancier volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op leverancier zou kunnen rusten met betrekking tot door leverancier geleverde zaken of verrichte diensten.
15.2 Afnemer dient leverancier eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die leverancier onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 OVERMACHT:
16.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van leverancier kan worden verlangt.
16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van leverancier, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij zijn leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare niet nakoming") door de leveranciers van leverancier, waardoor leverancier zijn verplichtingen jegens afnemer niet (meer) kan nakomen. 
16.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is leverancier gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
16.4 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
16.5 Leverancier is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT en GESCHILLEN:
17.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 
WEBWINKEL LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een van de vermelde bepalingen, dan kunt u zich wenden tot Domotica Consulting Storck (zie Artikel 16 - Contact).
We zijn ingeschreven op 1 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder dossiernummer 05072859. 
 
Artikel 1 ALGEMEEN:
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en dcs-steenwijk.nl gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier (B2C) als een bedrijf (B2B) zijn.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk

Artikel 2 PRIJZEN:
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% B.T.W. 
Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling voltooit, ontvangt de afnemer vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail. Deze opdrachtbevestiging fungeert direct als factuur met BTW vermelding.
De firma dcs-steenwijk.nl kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

Artikel 3 BETALING:
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld.
Betaling is mogelijk door:

  • Ideal: Direct en On-line door middel van telebankieren (via Ideal), doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.
  • Creditcards: Direct en on-line door middel van diverse creditcards, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.
  • Overboeking: Betaling dient binnen 10 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan. 
  • Eenmalige machtiging: Binnen een werkdag, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Maximaal incassobedrag bedraagt EURO 10.000,-.
  • Onder rembours: Betalen aan de postbode bij aflevering aan de deur. 
  • Contante betaling: Betalen aan het afhaalpunt van dcs-steenwijk.nl bij het zelf afhalen van de bestelling (na afspraak).

Wij maken gebruik van een Payment Service Provider IDeal van Mollie, een onafhankelijke centrale betaling provider welke zorgdraagt voor alle betalingen met uitzondering van rembourszendingen en contante betalingen.
 
Artikel 4 BETALINGSVERPLICHTING:
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan dcs-steenwijk.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die dcs-steenwijk.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.
De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als dcs-steenwijk.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De firma dcs-steenwijk.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan dcs-steenwijk.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 5 BEZORGKOSTEN:
Bezorgkosten brengen wij slechts eenmaal per bestelling in rekening. Ook als een bestelling niet in een keer bezorgd wordt. Bezorgkosten worden als volgt in rekening gebracht:
Binnen Nederland: 14,95 euro (tot30 kilo)
Verzending onder rembours: 14,95 euro
Zelf afhalen aan het afhaalpunt van dcs-steenwijk.nl: gratis
De totale bezorgkosten worden voor het voltooien van de bestelling aan u bekend gemaakt.

Artikel 6 AANBIEDINGEN:
Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door dcs-steenwijk.nl vroegtijdig beëindigd worden.
De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
De firma dcs-steenwijk.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7 BEËINDIGING:
Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum worden geannuleerd. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.
De firma dcs-steenwijk.nl zal alleen met opgave van redenen een order beëindigen of een afnemer weigeren.
Indien een afnemer niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert is de afnemer betaling plichtig. De firma dcs-steenwijk.nl is gerechtigd reserveringskosten aan de afnemer door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen word geannuleerd of niet voldaan wordt. 

Artikel 8 LEVERING:
Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT-Post of UPS.
Normaliter zal bij elke bestelling die aangeboden wordt aan TNT-Post of UPS, de afnemer, per e-mail, op de hoogte gebracht worden.
Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan 5 werkdagen, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

Artikel 9 AFKOELINGSPERIODE:
Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 7 werkdagen na ontvangst retour te zenden. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden.
Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, minus door dcs-steenwijk.nl gemaakte verzendkosten en eventuele creditcard provisies, binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen met dcs-steenwijk.nl.
Dit recht is niet meer van toepassing indien: De geleverde producten gemonteerd en/of in gebruik zijn geweest zowel op het gebied van mechanisch als elektrisch. De afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. De firma dcs-steenwijk.nl gaat er vanuit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van dcs-steenwijk.nl worden NIMMER in ontvangst genomen.  

Artikel 10 GARANTIE:
Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing, met in acht name van de vervalbepalingen welke vermeld zijn bij de bepalingen bij afkoelingsperiode. Indien er aanspraak gemaakt wordt op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit altijd binnen bekwame tijd na ontdekking (met een maximum van twee maanden na ontvangst) aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, terug storting van het betaalde of herstel van het defect te kiezen. De eventuele verzendkosten zijn geheel voor rekening van KoiDomotica.nl.
Op alle artikelen die door dcs-steenwijk.nl geleverd worden, is een fabricagegarantie van toepassing. Dit verschilt per merk en/of product. In geval van garantieproblemen wordt dit per situatie bekeken en wordt er eventueel een oplossing geboden.
Deze garantie vervalt wanneer: De afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; De afnemer de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd; Het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is.
In geval van een niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door dcs-steenwijk.nl geleverd artikel, kunt u contact opnemen met dcs-steenwijk.nl (zie Artikel 16 - Contact). 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID:
De firma dcs-steenwijk.nl is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is dcs-steenwijk.nl nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Per situatie zal een oplossing gezocht worden.
De door dcs-steenwijk.nl aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.

Artikel 12 PRIVACY & VEILIGHEID:
Alle persoonsgegevens worden bij dcs-steenwijk.nl opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Voor verzending van persoonlijke- en vertrouwelijke gegevens van en naar onze webserver, wordt gebruik gemaakt van SSL technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit is een beveiliging technologie waarmee gegevens veilig over het Internet worden verzonden. De informatie, welke met SSL verzonden wordt, wordt gecodeerd van de cliënt naar de webserver verzonden, waardoor de informatie vrijwel onmogelijk door onbevoegden gelezen kan worden. U bent er tevens zeker van dat u communiceert met het domein, wat in de adresbalk vermeld is.
De persoonsgegevens, die door een gebruiker in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van dcs-steenwijk.nl. Indien de gebruiker GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan de gebruiker zich altijd afmelden. Op elk e-mailbericht, dat vanuit de e-mailservice van dcs-steenwijk.nl verzonden wordt, is een link vermeld waarmee de gebruiker zich kan afmelden, waarna uw gegevens direct worden verwijderd.
Indien noodzakelijk kan de afnemer en gebruiker de persoonlijke gegevens opvragen en eventueel verwijderen, met dien verstande dat dit geen problemen geeft met de verwerking van de bestelling. Het opvragen van de persoonsgegevens kan uitsluitend schriftelijk bij dcs-steenwijk.nl (zie Artikel 16 - Contact). Het verwijderen van de persoon gegevens kunt u per e-mail mededelen aan dcs-steenwijk.nl (zie Artikel 16 - Contact) onder vermelding van 'Verwijdering Persoon gegevens". U ontvangt binnen 10 werkdagen per e-mail een  bevestiging.
Om een bezoeker te kunnen identificeren tijdens het winkelen, om te kunnen bepalen of de bezoeker is ingeschreven in de e-mailservice en om aan te geven of er nieuwe producten na het laatste bezoek aanwezig zijn, maakt dcs-steenwijk.nl gebruik van zgn. cookies. Dit zijn kleine bestandjes die voor een bepaalde tijd op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
De firma dcs-steenwijk.nl maakt gebruik van een Payment Service Provider van Jouw, een onafhankelijke centrale betaling provider welke zorgdraagt voor alle betalingen met uitzondering van rembourszending of doorlopende incassomachtiging. De firma dcs-steenwijk.nl is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van privacybeleid van de firma JouwWeb. Het privacybeleid van de firma JouwWeb wordt beschikbaar gesteld op url: http://www.jouwweb.nl
De firma dcs-steenwijk.nl  stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider.

Artikel 13 KLACHTEN:
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact zoeken met onze service afdeling (zie Artikel 16 - Contact).
De firma dcs-steenwijk.nl zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 14 GESCHILLEN:
De firma dcs-steenwijk.nl zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met afnemer op te lossen.
Mochten dcs-steenwijk.nl en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle.

Artikel 15 COPYRIGHT:
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van dcs-steenwijk.nl.

Artikel 16 CONTACT:
De firma dcs-steenwijk.nl is gevestigd op de Willem Lodewijkhof 58, 8332 GC te Steenwijk.
Domotica Consulting Storck (DCS) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05072859.
Het BTW nummer van de firma Domotica Consulting Storck is: NL0878.20.559.B01.
De bankrelatie van DCS is de ING-bank te Steenwijk.
Bankrekeningnummer: 4502892
IBAN nummer:   NL25INGB0004502892
Per email als volgt bereikbaar:
Algemeen:  info@dcs-steenwijk.nl
Directie: joop.storck@dcs-steenwijk.nl
Telefonisch is dcs-steenwijk.nl bereikbaar via telefoonnummer 0521-520380 (op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur).